Подаруваме книга во соработка со издавачката куќа Ѓурѓа.

 

Насоки:

Like на  Ваш Аптекар, споделете ја објавата и една од темите објавени од 02.12 до 13.12.2019, во коментар означете - тагнете пријател/ка и одговорете на прашањето: 

Којa e последната тема во делот спорт објавена на сајтот на Ваш Аптекар ?
Одговорот на ова прашање може да го најдете на http://vasaptekar.mk

 

Доколку има повеќе учесници кои ги исполнуваат условите и имаат точен одговор, книгата ќе ја подариме на 13.12.2019 по случаен избор.

 

Подаруваме книга во соработка со издавачката куќа Ѓурѓа.

 

Насоки:

Like на  Ваш Аптекар, споделете ја објавата и една од темите објавени од 14.11 до 25.11.2019, во коментар означете - тагнете пријател/ка и одговорете на прашањето: 

Кој е најновиот / последниот рецепт објавен на сајтот на Ваш Аптекар ?
Одговорот на ова прашање може да го најдете на http://vasaptekar.mk

 

Доколку има повеќе учесници кои ги исполнуваат условите и имаат точен одговор, книгата ќе ја подариме на 25.11.2019 по случаен избор.

Иму­но­лош­ки­от сис­те­м прет­ста­ву­ва сов­ршен бо­ре­ц кој ја прет­ста­ву­ва од­брам­бе­на­та си­ла на чо­ве­кот во бор­ба­та про­тив бак­те­ри­и­те, ви­ру­си­те, га­бич­ки­те и дру­ги­те неп­ри­ја­те­ли на чо­ве­ко­ви­от ор­га­ни­зам. 
 
Постоја­т два ви­да на иму­ни­тет. Вро­ден и стек­нат. Вро­де­ни­от е се­ко­гаш ту­ка и прет­ста­ву­ва први­от со­јуз­ни­к во бор­ба про­тив мик­ро­ор­га­низ­ми­те. Стек­на­ти­от е спе­ци­фи­чен, се раз­ви­ва бав­но и учес­тву­ва во по­доц­неж­на­та фа­за на од­бра­на. Ко­орди­ни­ра­на­та ре­ак­ци­ја на вро­де­ни­от и стек­на­ти­от иму­ни­тет го чи­на­т иму­но­лош­ки­от од­го­вор на ор­га­низ­мот. 
 
Пр­ви зна­ци де­ка неш­то не е во ред
И пок­рај вак­ва­та сов­рше­на ор­га­ни­зи­ра­нос­т на иму­но­лош­ки­от сис­тем, свес­на­та под­дршка е осо­бе­но важ­на ис­ти­от да ос­та­не це­лос­но во фун­кци­ја.  
До­кол­ку нас­тин­ки­те се чес­т гос­тин, стра­да­те од не­дос­та­ток на ви­тал­на енер­ги­ја, хро­ни­чен за­мор, по­ја­ва на хер­пес,то­гаш со си­гур­нос­т ва­ши­от иму­н сис­те­м ја из­гу­бил сво­ја­та вис­тин­ска моќ. 
 
На што се дол­жи сла­бе­е­ње­то на иму­на­та ре­ак­ци­ја 
Постоја­т ни­за на фак­то­ри ко­и ди­рек­тно и ин­ди­рек­тно вли­ја­ат врз це­лос­на­та фун­кци­о­нал­нос­т на иму­ни­от сис­тем. 
 
Не­до­вол­на фи­зич­ка ак­тив­ност
На­ви­ки­те во ко­и се жи­ве­е се ек­стрем­но важ­ни за доб­ро здрав­је и си­лен иму­но­лош­ки сис­тем. Веж­ба­ње­то во си­те фор­ми е од осо­бе­на важ­нос­т во ови­е про­це­си. До­вол­но е днев­но да пе­ша­чи­те 30­ти­на ми­ну­ти за под­дршка на иму­но­лош­ки­от сис­тем
 
Хро­ни­чен стрес
Постоја­на­та из­ло­же­нос­т на стрес ги от­во­ра вра­ти­те за се по­чес­ти за­бо­лу­ва­ња. Хро­нич­ни­от стрес не­сом­не­но ќе го ос­лаб­не иму­но­лош­ки­от сис­тем. Се­ко­е иг­но­ри­ра­ње на вак­ва­та фор­ма на стрес прет­ста­ву­ва до­пол­ни­те­лен ри­зи­к по ва­ше­то здрав­је.
 
Пе­ре­ку­мер­на упот­ре­ба на ка­фе, ци­га­ри и ал­ко­хол.
Пре­ку­мер­на­та упот­ре­ба на ови­е сти­му­лан­си е ме­гу глав­ни­те при­чи­ни­те­ли за пад на иму­но­лош­ки­от сис­те­м и не­го­ва­та спо­соб­нос­т за бор­ба со над­во­реш­ни­те аг­ре­со­ри.
 
Не­дос­та­ток на сон
За­ра­ди не­дос­та­то­кот од сон или за­ра­ди нек­ва­ли­те­тен сон иму­но­лош­ки­от­сис­те­м е ли­шен од мож­нос­та да се об­но­ви и за­јак­не. 
 
Неп­ра­вил­на ис­хра­на
Пок­рај бор­ба­та со не­са­ка­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми, иму­ни­от сис­те­м до­пол­ни­тел­но се оп­то­ва­ру­ва и се вклу­чу­ва и во слу­ча­и на кон­зу­ми­ра­ње на не­со­од­вет­на хра­на. (не­то­ле­ран­тна и алер­ге­на ).Ин­дус­трис­ки об­ра­бо­те­на, мас­на, прем­но­гу за­чи­не­та и хра­на бо­га­та со ше­ќе­ри мо­же да би­де опас­на за иму­но­лош­ки­от сис­тем.
 
Ка­ко да си по­мог­не­ме
Мно­гу е важ­но иму­но­лош­ки­от сис­те­м да е во по­стоја­на и це­лос­на кон­дици­ја, а не за ис­ти­от да се гри­жи­ме са­ко ко­га ке се по­чув­ству­ва­ат први­те зна­ци на не­го­во сла­бе­е­ње. Ели­ми­ни­ра­ње на глав­ни­те фак­то­ри и фор­ми­ра­ње на но­ви и здра­ви жи­вот­ни на­ви­ки  на­ви­ки ќе при­до­не­са­т ва­ши­от иму­но­лош­ки сис­те­м да би­де це­лос­но фун­кци­о­на­лен.
 
За­поч­не­те со ис­хра­на­та. 
Во ва­ше­то се­кој­днев­но ме­ни во­ве­де­те што е мож­но по­ве­ќе све­жо овош­је и зе­лен­чук. Нут­ри­тив­на­та вред­нос во ови­е на­мир­ни­ци е неп­ро­цен­ли­ва. Се што му е пот­реб­но на ва­ше­то те­ло ќе нај­де­те во нив. Изо­бил­ство од ви­та­ми­ни, ми­не­ра­ли ан­тик­си­дан­си. Ја­де­те раз­но­вид­на хра­на. 
Избег­ну­вај­те га­зи­ра­ни пи­ја­ло­ци, хра­на бо­га­та со кон­зер­ван­си, слат­ки и мно­гу мас­на хра­на и пре­ра­бо­те­на хра­на.
 
Вне­су­вај­те до­вол­ни ко­ли­чи­ни на Ви­та­мин Ц и ви­та­мин Д. 
Ви­та­ми­ноц Ц е поз­на­т и ка­ко нај­ве­рен при­ја­тел на иму­ни­от сис­тем. Го зго­ле­му­ва про­из­вод­ство­то бе­ли крв­ни клет­ки и ан­ти­те­ла ко­и го шти­та­т ор­га­низ­мот од бак­те­ри­и и ви­ру­си.
 
Еден од клуч­ни­те иму­но­лош­ки ком­по­нен­ти во ис­хра­на­та ко­ја  тре­ба да се обез­бе­ди е ви­та­ми­нот Д. Ви­та­ми­нот Д пок­рај не­го­во­то свој­ство за за­јак­ну­ва­ње на кос­ке­ни­от сис­тем, има зна­чај­но деј­ство во ре­гу­ла­ци­ја на иму­но­лош­ки­от сис­те­м и по­ди­га­ње на иму­но­би­о­лош­ки­от од­го­вор.
 
Пиј­те до­вол­но во­да
Пот­ру­де­те се се­кој­днев­но да вне­су­ва­те до­вол­на ко­ли­чи­на на чис­та во­да. Нај­мал­ку ли­тар ипол днев­но зна­чи со­од­вет­на пот­кре­па за ра­бо­та­та на иму­ни­от сис­тем. Во­да­та го зго­ле­му­ва ко­ли­чес­тво­то на кис­ло­род во крв­та а во­ед­но го чис­ти ор­ган­з­мот од ток­си­ни. Ва­ка ор­га­низ­мот е под­гот­вен за бор­ба со ви­ру­си­те и бак­те­ри­и­те.
 
Вни­ма­вај­те на жи­вот­ни­от стил
Фи­зич­ка­та ак­тив­нос­т е за­дол­жи­тел­на во вак­ви ус­ло­ви на жи­ве­е­ње. не са­мо што ке ги по­тик­не­те и ак­ти­ви­ра­те внат­реш­ни­те ме­ха­низ­ми, пре­ку прак­ти­ци­ра­ње на раз­ни фор­ми на ак­тив­н­ст ќе по­до­бри­те и дру­ги сег­мен­ти од ва­ше­то жи­ве­е­ње. Спорту­ва­ње­то не е при­ви­ле­ги­ја. Спорту­ва­ње­то ду­ри и во фор­ма на лес­но пе­шач­ње и про­шет­ка во при­ро­да е не­ми­нов­но ко­га ста­ну­ва збор за по­доб­ру­ва­ње на ква­ли­те­тот на жи­во­тот. 

Увото е орган кој служи за слух и рамнотежа и се состои од три дела – надворешно, средно и внатрешно уво. 

Надворешното уво има улога за прифаќање на звучни бранови кои се претвораат во механичка енергија преку средното уво, додека внатрешното уво ја претвора таа енергија во нервни импулси кои потоа патуваат во мозокот, и на тој начин ние го слушаме звукот.

 

Воспаленија на увото
 

Честите респираторни инфекции, како што се настинка или грип, можат да предизвикаат воспаление на слушниот канал. Ова може да предизвика инфекција на средното уво или зголемување на притисокот на средното уво, што предизвикува силна болка.

Воспалението на увото (otitis media) е инфекција на средното уво, простор исполнет со воздух зад тапанчето што содржи ситни вибрирачки коски на увото. 


 

Обично предизвикува болка, а може да доведе и до наглувост. Се разликуваат три вида на воспаление на средното уво:
 

  • акутно воспаление
  • секреторно воспаление
  • хронично воспаление

 

Обично, воспалението е предизвикано од бактерии и вируси.

Луѓето во секоја доба може да имаат воспаление на средното уво, но сепак најчесто тоа се јавува кај новороденчињата и кај малите деца.

Повеќе од 80 проценти од децата имаат барем еднаш воспаление на средното уво до 3 години. 

Кај новороденчињата и малите деца, аудитивната цевка е анатомски и функционално незрела. Положбата под која се наоѓа е хоризонтална, а механизмот со кој се отвора е помалку ефикасен, поради што кај нив полесно се развива инфекција на средното уво.

 

Акутно воспаление на средното уво
 

Акутно воспаление на средното уво е бактериска или вирусна инфекција која обично ја придружува инфекција на горниот респираторен тракт. Кај новороденчиња, акутното воспаление на средното уво е предизвикано од грам-негативни цревни бактерии, особено Escherichia coli и Staphylococcus aureus.

 

Кај постарите лица и кај децата помлади од 14 години, најчести патогени микроорганизми се Streptococus pneumoniae, Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenzae, додека почестите патогени микроорганизми се од групата А хемолитички стрептококи и Staphylococcus aureus.

 

Овој вид инфекција се појавува брзо и е придружена со оток и црвенило во увото зад и околу тапанчето на ушите. Треска, болка во ушите и оштетување на слухот често се јавуваат како резултат на заробената течност или мукоза во средното уво.

 

Најчестите симптоми се: треска, гадење, повраќање, дијареа, силна болка во главата и увото, губење на слухот, отежнато спиење, вртоглавица.

 

Tретман
 

Комплетниот третман на акутно воспаление на средното уво трае долго време. Терапијата обично трае 10-12 дена, додека чувството на вртоглавица може да трае многу подолго од тоа. Иако, спонтано се повлекуваат во 80 % од случаите, честопати се препишуваат антибиотици кои можат да ја намалат можноста од губење на слухот и последиците. Сепак, педијатрите и лекарите препорачуваат антибиотици само во случаи на најголема опасност или доколку не се забележи подобрување.

 

Сите пациенти добиваат аналгетици за намалување на болката. Системски деконгестиви кои влијаат на крвните садови на мукозните мембрани, исто така, можат да помогнат, помагајќи да се намали непродорноста и антихистаминици во случај на алергиска реакција.

 

Секреторно воспаление на средното уво
 

Секреторно воспаление на средното уво е одлив во средното уво што е резултат на нецелосно повлекување на акутно воспаление на средното уво или опструкција на Евстахиевата туба, без инфекција. Поточно, ако е нарушена продорноста на Евстахиевата туба, се создава релативно негативен притисок во внатрешното средно уво, што резултира со зголемување на течности, што може да предизвика губење на слухот.

 

Блокадата на Евстахиевата туба може да биде резултат на воспалителни процеси во назофаринксот, алергии, хипертрофична аденоидна вегетација или друго опструктивно лимфно ткиво или тумори.

 

Најчестите симптоми се глувост и чувство на исполнетост или притисок во увото. 

 

Третманот обично вклучува администрација на антибиотици, деконгестиви и антихистаминици.

 

Хронично воспаление на средното уво
 

Претставува постојан, хроничен гноен исцедок (подолг од 6 недели) преку перфорираното тапанче. Хронично воспаление на средното уво може да резултира од акутно воспаление на средното уво, опструкција на Евстахиевата туба, механичко оштетување, термички или хемиски изгореници, експлозивни повреди.

 

Хроничното воспаление на средното уво може да се влоши после инфекција на горниот респираторен тракт или кога водата влегува во средното уво за време на капење или пливање. Инфекциите често се предизвикани од грам-негативни бактерии или Staphylococcus aureus и доведуваат до безболна, гнојна, понекогаш миризлива отореа.

 

Пациентите со краниофацијални аномалии, Даунов синдром, миокарден синдром, расцеп на усните, атрезија на ноздрите или микроцефалија се изложени на зголемен ризик од воспаление.

 

Третман
 

Третманот бара целосно и често чистење на ушните патишта неколку пати на ден. Исто така е важно внимателно да се отстрани гранулационото ткиво. Покрај тоа, потребна е локална администрација на кортикостероиди и антибиотици. Постојат ретки случаи кога компликацијата на воспалението е толку многу голема што е потребна операција.

 

Превенција
 

Следниве совети може да го намалат ризикот од појава на инфекции на ушите:

 

  • Спречете ги вообичаените настинки и други болести. 
  • Научете ги вашите деца да ги мијат рацете често и темелно и да не споделуваат прибор за јадење и пиење. 
  • Избегнувајте изложување во зачадени средини (пасивно пушење).
  • Ако е можно дојте го вашето бебе најмалку шест месеци. Мајчиното млеко содржи антитела кои можат да бидат заштита од инфекции на ушите.
  • Ако го храните вашето бебе со шише, држете го во исправена положба. Не оставајте шишиња во креветчето на вашето бебе.
  • Разговарајте со вашиот лекар за вакцинациите. Советувајте се какви вакцинации се соодветни за вашето дете. 
  • Превентивно земање на препарати за зголемување на имунитетот, пневмококни и други вакцини против бактерии може да помогнат во спречување на инфекции на ушите.
 

Подаруваме книга во соработка со издавачката куќа Ѓурѓа.

 

Насоки:

Like на  Ваш Аптекар, споделете ја објавата и една од темите објавени од 29.10 до 12.11.2019, во коментар означете - тагнете пријател/ка и одговорете на прашањето: 

На која дата излегува триесетиот број Ваш Аптекар бр.30 ?

Одговорот на ова прашање може да го најдете на http://vasaptekar.mk

Доколку има повеќе учесници кои ги исполнуваат условите и имаат точен одговор, книгата ќе ја подариме на 12.11.2019 по случаен избор.

 

Подаруваме книга во соработка со издавачката куќа Ѓурѓа.

 

Насоки:

Like на  Ваш Аптекар, споделете ја објавата и една од темите објавени од 16.10 до 28.10.2019, во коментар означете - тагнете пријател/ка и одговорете на прашањето: 

Кој е најновиот / последниот рецепт објавен на сајтот на Ваш Аптекар ?

Одговорот на ова прашање може да го најдете на http://vasaptekar.mk

Доколку има повеќе учесници кои ги исполнуваат условите и имаат точен одговор, книгата ќе ја подариме на 28.10.2019 по случаен избор.

Подаруваме книга во соработка со издавачката куќа Ѓурѓа.

Насоки:
Like на  Ваш Аптекар, споделете ја објавата и една од темите објавени од 03.10 до 14.10.2019, во коментар означете - тагнете пријател/ка и одговорете на прашањето: 
Која е најновата тема во делот родители и деца на сајтот на Ваш Аптекар ?
Одговорот на ова прашање може да го најдете на http://vasaptekar.mk
Доколку има повеќе учесници кои ги исполнуваат условите и имаат точен одговор, книгата ќе ја подариме на 14.10.2019 по случаен избор.
Подаруваме книга во соработка со издавачката куќа Ѓурѓа.

Насоки:
Like на  Ваш Аптекар, споделете ја објавата и една од темите објавени од 23.09 до 30.09.2019, во коментар означете - тагнете пријател/ка и одговорете на прашањето: 
Која е најновата тема во делот спорт на сајтот на Ваш Аптекар ?
Одговорот на ова прашање може да го најдете на http://vasaptekar.mk
Доколку има повеќе учесници кои ги исполнуваат условите и имаат точен одговор, книгата ќе ја подариме на 02.10.2019 по случаен избор.

За Нас

Ваш Аптекар, наменето да ги задоволи вашите потреби за квалитетни информации во врска со употребата на лековите и другите средства кои ги земате во аптеките. Ние се грижиме за вашето здравје и ќе ви обезбедиме интересни содржини кои директно ќе влијаат врз вашиот приод кон лекувањето и начинот на живот воопшто.

Следете не на Facebook

Newsletter

Внесете ја вашата е-пошта и навремено дознајте за сите новости и информации поврзани со Ваш Аптекар.